Общи условия

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между: „ТехХаус“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. „Хайдушка гора“ №54, представлявано от управителя Ганета Пежгорска, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин, достъпен на уебсайт hyper-clima.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: „ТехХаус“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Хайдушка гора“ №54;
Данни за кореспонденция: гр.София, ул. ул. „Хайдушка гора“ №54;

Email адрес: office@tech-houses.com;
Телефон за вързка: +359 887 15 31 13;
Лице за контакт: Ганета Пежгорска;
Вписване в публични регистри: ЕИК 203043838;

Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни,
  адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ No 2а,
  тел.: 02/91-53-518
  Email: kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите,
  адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ No4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: (02) 980 25 24
  факс: (02) 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: No BG 203043838.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет hyper-clima.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко- продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес hyper-clima.com или друго средство за комуникация от разстояние.
Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп .

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които електронният магазин изисква регистрация.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

Чл. 9. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Договорът се сключва на български език.
Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://hyper-clima.com/nachini-na-plashtane/

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Доставчика. При извършване на поръчка, Ползвателят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на
поръчаната стока, Доставчикът има право да се свърже с Ползвателя на посочен от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни данни.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. Всяка изпратена чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН поръчка ще бъде считана от страна на Доставчика за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра. Задължение на Ползвателя е да спазва конфиденциалност на потребителското си име и парола.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

Предоставяне на данни за извършване на доставката; Избор на способ и момент за плащане на цената. Потвърждение на поръчката;

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото да ги променя по всяка време. Представените в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставката.

Стойността на пощенските и транспортните разходи, не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.
Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. Заплащането се извършва онлайн чрез Борика или в брой на куриера, доставящ заявените продукти, с изключение на посочените по-долу случаи, при които се изисква авансово заплащане на част от или цялата стойност на поръчките, а именно:

1.при поръчки на стойност над 150 лв., в който случай се изисква авансово заплащане на част от стойността на поръчката, а именно до 50% от стойността на поръчката. Плащането се счита за извършено в деня на заверяване на банковата сметка на доставчика или при потвърждение от модула на Борика.

2.при поръчки от ползватели, които при предходна/и поръчки не са потърсили и/или са отказали получаването на същите след посещение при тях от страна на нашия куриер, в който случай се изисква авансово заплащане на цялата стойност. Плащането се счита за извършено в деня на заверяване на банковата сметка на доставчика.

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Всички продукти, закупени от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се доставят на Ползвателите чрез куриерска фирма „СПИДИ”.

Чл. 13. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане по сключените с него договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 14. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
За да упражни правото си на отказ, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика, посочвайки име и номер на фактура. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Ползвателят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

Когато Ползвателят упражни правото си на отказ от договора от разстояние и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Ползвателят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят е съобщил на Доставчикът за решението си да се откаже от договора по чл. 14 т.1. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платените от Ползвателят суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Ползвателят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

Чл. 15. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ.

Чл. 16. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 17. При получаване на поръчаната стока, Ползвателят следа да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с

поръчаните, Доставчикът заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Ползвателя. Рекламацията следва да се предяви спрямо указанията на страница Рекламация от настоящия сайт.
Доставчикът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и законодателството на Република България уреждащо тази материя.

От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. СЪГЛАСИЕ.

чл. 19. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на адрес tech-houses.com. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след публикуването им на tech-houses.com и ако Ползвателят не заяви изрично 14-дневен срок, че ги отхвърля.

чл. 20.С регистрирането си на сайта Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политика за поверителност и ги приема изцяло и декларира, че му е предоставена информацията за сключването на договор от разстояние, както и с условията на плащания за доставката на продуктите.

Ползвателят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 21. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
3. Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 5. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
6. В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
7. В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 28. Платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Чл. 29. Политиката за поверителност на Доставчика е неразделна част от настоящите Общи условия. Ползвателя заявява, че се е запознал и приел Политиката за поверителност с приемане на настоящите Общи условия

Чл. 30. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.03.2021 г.